دیدگاه ها و نظریات درگستره ورزش
به ادارهً محترم عالی مبارزه علیه فساد اداری!
وحضور ملت شریف و متدین افغانستان

گزارش قسمتی از فساد خانمانسوز در ورزش کشور

جنرال ظاهراغبر شباب را تا حال در هیچ یک از جبهات دفاع از وطن کسی ندیده و هیچ گونه خدمتی از وی در کارنامه های نظامی به چشم نمیخورد ولی رتبه جنرالی را به گونه تقلبی با مهارت فوقالعاده چاپلوسی و کلا ه برداری که دارد به دست آورده است و تا حال در چندین اداره نظامی و امنیتی با بیننگی خود را جا زده و به دلیل سوی استفاده از موقف فساد های مالی اداری و اخلاقی برکنار گردیده است ولی متاسفانه این بار بلای جان ورزش و ورزشکاران گردیده و در طول یک و نیم سال با اعمال تهدید ورزشکاران و غارت نمودن حق و حقوق شان و خاک زدن به چشم مردم و کلاه برداری مقامات دولتی و با رنگ و روغن نمودن و تزیین با گل های پلاستیکی ساحه غازی استدیوم به گونه یک درنده خون آشام تمام دار و ندار ورزش را به غارت برده است و میبرد
خیانت های ملی ، وسوی استفده از موقف و امکانات دولتی ، تقلب های گسترده ، فساد اداری ، فساد مالی ، فساد اخلاقی همه و همه در کمیته ملی المپیک توسط جنرال تقلبی ظاهر اغبر شباب ریس تحمیلی المپیک با سوی استفاده روابط مافیایی بااشخاصی در ارگان های قوای مسلح و امنیتی درحال حاضر متاسفانه به یک فرهنگ در قلمرو ورزش مبدل گردیده است.

وضعیت وحشتناک فساد مالی در این اداره :

1-دستبرد واختلاس شش ملیون دالر امریکایی 6000000$ کمک شورای المپیک آسیا برای انکشاف ورزش افغانستان از طریق حساب بانکی شخصی اش
2- اغذ رشوت سه ملیون و پنجصد هزار دالر امریکایی3500000$ از بابت ایجاد سند جعلی و سپردن زمین کاملکس ورزشی به عزیزی بانگ
3- دریافت و دستبرد مخفیانه ملیون ها دالر بودیجه کمیته بین المللی المپیک سولدرتی و المپیک آسیایی
4- دستبرد های گسترده صد ها هزار دالر و ده ها ملیون افغانی با استفاده از بودیجه دولتی برای تهیه وسایل ورزشی نمونه آنرا میتوان سه کانتینر از وسایل و اجناس بی کیفیت ورزشی با رنگ های بسیار کچه توسط پسرریس المپیک از چین وارد گردیده بود بدون سلسله طی مراحل قانون داوطلبی که این تقریبآ پنج هزار دالر هم ارزش نداشت ولی مبلغ 350000$ سی صدو پنجا هزار دالر را ازطریق وزارت مالیه بدین منظور از پول بیت المال به غارت برد
5- اغذ رشوت چپس کاری میدان ، کاشتن علف و شبزه مصنوعی و مجموع قرارداد های ساختمانی و خریداری منجمله در معامللات فروش زمین و ساختمان های متعلق به ورزش به تلویزیون شمشاد وعزیزی بانک و 3 شرکت دیگر و ایجاد سند جعلی به آن
6- ایجاد شرکت های ساختمانی و وارداتی توسط اعضای فامیل اش و تخلف دریافت قرار داد های ساختمانی داخل استدیوم بدون سلسله مراتب قانون داوطلبی و اختصاص دادن دستبرد ده ها ملیلون افغانی از بودیجه انکشافی ورزش برای کار های جزیی رنگ کردن پیهم و تکراری تخریب کردن دیوار و اعمار مجدد پیهم دیوار های احاطه استدیوم که هیچ سودی برای ورزش و ورزشکاران جمیعت شش میلیون نفری کابل ندارد
7- ایجاد اسناد جعلی دریافت بیست هفت ملیون افغانی 27000000 بنام خرید وسایل ورزشی با استفاده از و وسایل ورزشی کمکی عزیزی بانک
8- دستبرد بیش دوصد هزار دالر امریکایی200000$ از بابت خرید تکت سفر تیم های ورزشی به بنگله دیش در مسابقات سیف گیم
9- دستبرد بیش از یکصد هزار دالر امریکایی از بابت خرید تکت سفر ورزشکاران به تایلند در مسابقات بازیهای رزمی 10- دستبرد بیش از یکصد هزار دالر امریکایی از بابت خرید تکت سفر ورزشکاران به مسابقات داخل صالون در چین
11- دستبرد ده ها مورد از خرید تکت سفر ورزشکاران رشته های مخطلف به مسابقات خارجی در قرارداد با تکت فروشی یکی از عقارب نزدیک جنرال ظاهر اغبر شباب
12- در یک معامله ننگین تاریخی ظاهر اغبر مدال طلای فدراسیون تکواندو و اولین مدال طلای جهانی ورزش افغانستان را با مبلغ هنگفتی به ایران فروخت که خیانت ملی محسوب میگردد.
13- ده ها میلیون افغانی را تحت نام بودیجه فدراسیون های ورزشی دریافت مینمایند ولی تا حالا هیچ فدراسیون بنام بودیجه چیزی دریافت ننموده آنعده از فدراسیون هاییکه ادعای حق وحقوق را نموده اند به گونه بسیار وحشتناکی با توطععه و دسیسه ها سرکوب گردیده حتی فدراسیون تکواندو که پر افتخار ترین فدراسیون ورزشی بودقربانی خیانت و خشونت این خاین کلا بردار فاسد قرار گرفت.
این سوی استفاده ها در حالیست که گرداننده گان اصلی ورزش که فدراسیون های ورزشی هستند هیچگونه معاش امتیاز و بودیجه برای آنها پرداخته نمیشود و در دسترس آنها قرار نگرفته صرف مبلغ بسیار ناچیز و مسخره در عصر حاضر 700 افغانی ماهانه بنام عصریه به تعداد محدودی از اعضای تیم های ملی این فدراسیون ها پرداخته میشود واین پول ناچیز را نیز اکثرآ کمیته ملی المپیک حیف و میل مینماید و به تعداد چهار هزار نفر را به وزارت مالیه معرفی نموده اند این در حالیست 400 نفر هم تیم ملی وجود ندارد و از این پول اطلاعی ندارد.
14- ایجاد سند جعلی و دریافت مبغ انگفتی تحت نام اموار کاری تپه خاکی در داخل ساحه استدیوم عقب جمنازیوم اسکت این در حالیست که هیچ گونه تپه خاکی در آن موقعیت وجود نداشته به غیر قبرستانی که حالا هم موجود به حالت اولی است .
15- دستبرد گسترده در قرارداد جپس کاری میدان ستدیوم بدون در نظرداشت قانون دوطلبی وسپردن قرارداد به شرکت مربوط خواست خودش.
16- دریافت 200 نفر اعاشه خشک کمکی از ریاست عمومی امنیت ملی بدون اطلاع مامورین ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک و دستبرد کامل ماکولات اعاشته آنها.
17- دریافت مصارف سفر های خارجی هیت المپیک به به خارج از کشور همزمان ازچند طریق از بودیجه دولت وبودیجه کمیته بین المللی المپیک و شورای الپیک آسیا.
18- مصارف گزافی از پول بیت المال به عنوان باج و حق سکوت به یک عده از خبرنگاران تلویزیون ها و رنگ زدن و رخ زدن از طریق پرده تلویزیون ها جهت مشغول ساختن و فریب ازهان عامه به خصوص مقامات دولتی و قضایی.
19- مصارف گزافی از پول بیت المال جهت اعزام یک عده از عقارب مقامت دولتی و احزاب سیاسی در ورزش های غیر رسمی و مسابقات غیر رسمی و غیر قانونی که مستحق پرداخت مصارف نمیباشند صرف به منظور جلب حمایت آنها در دفاع از ادامه فساد در آن اداره .
20-حیف و میل اضافه کاری مامورین و اجیران بیچاره برای خوشگذرانی بادیگارد ها و سکرتر های وی .

وضعیت وحشتناک فساد اداری در این اداره :

1-تغیرات و تعین نظامی های که قبلآ متهم به ده های مورد اختلاس و تخلف از همکاران قبلی وی در پوست های ریاست مالی ، اداری و پلان
2- تعین افراد غیرتخصصی و متاسفانه که همه میدانند دارای پیشینه بد دلالی فساد اخلاقی در پوست های فنی و مسلکی
3- تعین فرشته فرح که قبلآ همه آگاه اند به دلیل فساد اخلاقی از تلویزیون ملی و وزارت شهر سازی اخراج گردیده بود و هیچگونه آگاهی از ورزش ندارد متاسفانه به صفت معاون المپیک و تربیت بدنی مقرر گردیده است.
4- تعین جان علم حسنی که قبلآ بیکاره ترین مامور این اداره و ریس فدراسیون دو نفری اتلتیک که در جمع روسای فدراسیون از بیکفایت ترین فدراسیون های ورزشی بود که یکی از ورزشکاران تیم اش بنام روبینا مقیم یار که به مشهور ترین فاسد اخلاقی در کابل معروف است و فعلآ وی در اختیار جنرال اغبر شباب قرار دارد که همه به چشم سر میبینند و همچنان به هیچ یک از زبان های بین المللی آشنایی ندارد به صفت سکرتر جنرال تعین نموده است
5- تعین افراد با شهرت بد دارای پیشینه معاملات و دلالی فساد اخلاقی به عناوین منشی سکرتر و سخنگو که یکی تحت نام مجیب که همه به چهره او آشنایی دارند قبلآ به دلایل متعدد اخلاقی و به خصوص روابط محرمانه با سازمان استخبارات پاکستان از فدراسیون کرکت که سمت موضف خدمات نامه رسانی در آن فدراسیون را داشت اخراج گردید و حالا جایگاه خود را پیدا کرده با چنرال ظاهر اغبر شباب که به گونه بیشرمانه خیانت های وی را پوشش داده و سخنگویی میکند و هرکاری که خواسته باشد فضای مساعد سوی استفاده ها برایش فراهم شده است
6- فاجعه بزرگ دستبرد در قانون و مقررات و اساسنامه فدراسیون های ورزشی که اساس و پایه ورزش اند و درتمام دنیا این مقررات یکسان قابل استفاده میباشد به گونه تشبث غیر قانونی و غیر انسانی خارج از ساحه صلاحیت این اساسنامه را خلاف نورم و استاندارد های بین المللی مطابق میل خود دست زده و از آن نا عادلانه و بیرحمانه ترین سوی استفاده را مینماید به خصوص در انتخابات این فدراسیون ها هرکسی را که خواسته باشد با تخلف و انتخابات نمایشی میتواند که هر فرد نادان بی خبر ، بی خاصیت و بی غیرت را که مورد نظر خودش باشد به کرسی ریاست فدراسیون برساند برساند از نام فدراسیون هرگونه سوی استفاده اداری ، مالی و اخلاقی خواسته باشد بکند. این در حالیست که فدراسیون های ورزشی ارگان های اجتماعی مستقل و غیر وابسته اند و به طبق اصول و اساسنامه که در تمام دنیا یکسان قابل تدبیق میباشد در چوکات مجموعه عموی یا جنرال اسامبله تشکیل یافته و به عنوان بالا ترین مرجع زیصلاح قانونی در رشته ورزشی مربوطه بوده و طبق اصول بین المللی و مطابق آن اساسنامه ملی اش برنامه های خود را پیش میبرد و با اداره دولتی ورزش و کمیته ملی المپیک در حد یک همانگی ارتباط دارد هیچ ارگانی حق تشبث در امورات داخلی فدراسیون ها ندارد ولی از زمانیکه جنرال ظاهر اغبر شباب ریس المپیک شده برخلاف تمام نورم های ملی و بین المللی فدراسیون های ورزشی را در انحصار خود قرار داده هرچه که خویش و عقارب دارد و هرچه که افراد نابه کار و بی خاصیت است بخاطر تظعیف ورزش و فدراسیون های ورزشی برای اهداف شوم فساد و سوی استفاده های گسترده که دارد انجام میدهد زمینه سازی بیشتر شود و هرگونه مانع از سر راه برداشته شود.
7- تشبث های غیر قانونی توطعه ها و دسیسه های پیهم با سوی استفاده از موقف دولتی واسلحه برعلیه فدراسیون ملی تکواندو و اعضای آن که پر افتخارترین فدراسیون ورزشی کشور بوده اگر ازنظر تخصصی ارزیابی شود به صد ها ملیون ها دالر خسارت بر پیکر ورزش کشور گردیده است.
8- تشبثات غیر قانونی با سوی استفاده از موقف دولتی در امورات داخلی فدراسیون های ورزشی به گونه افتزای آن که با عث دلسردی روسای فدراسیون ها مربیان و ورزشکاران واقعی گردیده که در نهایت باعث سرنگونی کامل ورزش کشورخواهد شد
9- ارتباط با نماینده گی های سیاسی وسفارت ها بدون رعایت سلسله مراتب ارتباط از طریق وزارت امور خارجه و در یافت و دریافت وجح نقدی و وسایل که از راه به فروش میرسد و هیچ ارگان از بطور رسمی اطلاعی ندارد که به گونه خود روابط شخصی با سوی استفاده از موقف دولتی است .
10- برکناری مامورین که با وی شریک جوال دسبرد هایش نبوده اند باوجود اینکه از طریق اصلاحات اداری راه یافته اند با سوی استفاده از موقف دولتی آنهارا برکنار نموده و به جای آنها افراد که قبلآ در دیگر ادارات با وی شریک جوال بوده اند تعین نموده است بطور مسال برکناری ریس پلان و تقرر یک نفر دگروال برحال وزارت داخله که قبلآ هم با وی در دیگر ادارات سابقه شریک جرم داشته
11- ارتباط با ورزشکاران ذکور و اناث بدون سلسه مراتب روابط با فدراسیون ها و مربیان تیم هایشان در ساعات رسمی و غیر رسمی
12- برخورد فیزیکی کابرد الفاظ غیرادبی و اخلاقی که خلاف اصول ورزشی میباشد با استفاده از دها نفرمسلح بسیار خشن اش که به عنوان محافظ با وی میباشند همیشه اجیرها و مامورین اداره را مورد توهین و تحقیر قرارمیدهد تا جرات هیچگونه ابراز نظر رادر مقابل اعمال خلاف رفتاری و خیات ها و سوی استفاده هایش نداشته باشند
13- مسدود کردن اکادمی المپیک و کتابخانه آن که صدها مربی و ورزشکار باید در آن تربیه شوند ومطالعه نمایند ولی متاسفانه آن مرکز به دفتر مجلل خودش در دو منزل باچندین اطاق اضافی خصوصی این در حالیست که ورزشکاران در خاک و خون تربیه شده و میشوند و چندین مدیریت و کارمندان در یک دفتر کار خود را به مشکلات پیش میبرند.
14- فرستادن بادیگارد ها ظاهراغبر شباب اعزای خانواده خود و معاونین خود و برای پوشش خیانت های اش سارنوالان لوی سارنوالی ، سناتور های مجلس سنا ، وکلای پارلمان و عده از رفقای شب نشینی خود را که بیش از هفتاد نفر میشود به عیوض ورزکاران به بازیهای المپیک آسیایی 2010 گوانجو چین بنام مربیان و ورزشکاران این در حالیست که صرف 64 ورزشکار آن هم به مداخله المپیک در امور فدراسیون ها بجای ورزشکاران که مستحق بودن به اساس روابط مافیایی افراد سفارشی را فرستاده است هیچ کسی در طول تاریخ چنین ظلمی را به ورزش ورزشکار و افغانستان روا نداشته است یکروز مدال قهرمانی جهان را که آبرو و عزت یک مملکت است میفروشد و دار ندار ورزش را علنی به غارت میبرد امروز هم دست به چنین خیانتی میزند جای بسا تاسف است به سردم داران و ارگان های عدلی و قضایی این مملکت با حق و حقوق بیت المال و آبرو وعزت این مملکت بازی میشود و علنی خیانت صورت میگیرد و تا حال هیجگونه عکس العملی دیده نمیشود اگر حرکت جزیی هم صورت میگیرد با رشوت و پول خاموش میگردد که نمونه بارز آن رفتن بیش از هفتاد نفر غیره به عیوض ورزشکاران برای خوشگذرانی تفریحات ناسالم که متاسفانه در میان آنها خانم های بدون محرم شرعی نیز وجود دارد.
15-پخش یک خاندن مورد نظر شخصی اش به عیوض سرودملی دربازیهای آسیایی گوانجو 2010چین در مهم ترین محفل که تیم ها رسمآ با حضور مقامات کمیته برگزاری میزبان و کمیته المپیک آسیا و نماینده های دیگر کشورهای اشتراک کننده پخش میشود و بیرق ملی بر فراز جمع پرچم های ممالک اشتراک کننده به احتزاز در میاید که متاسفانه باز هم سوی استفاده از موقف و خود خواهی سرود ملی افغانستان اگرهر عیب و ایرادی داشته باشد ولی رسمآ سرود ملی است نباید در حضور بیگانه ها دست به چنین رسوایی زد که باعث آبرور ریزی مملکت گردد.

کاپی ها: به مقام محترم ریاست جمهوری ، به مقام محترم معاونیت اول ریاست جمهوری ، به ریاست محترم لوی خارنوالی ، به مقام محترم معاونیت دوم ریاست جمهوری ، به ریاست محترم ادارهً امورودارلنشاً شورای وزیران ، به اداره محترم تلویزیون طلوع ، به ریاست محترم دفتر ریاست جمهوری ، به اداره محترم تلویزیون ملی ، به اداره محترم تلویزیون نور ، به اداره محترم تلویزیون نورین ، به اداره محترم تلویزیون تمدن ، به اداره محترم تلویزیون یک ، به اداره محترم تلویزیون راه فردا ، به اداره محترم تلویزیون آریانا ، به اداره محترم تلویزیون نگاه ، به اداره محترم تلویزیون آیینه ، به اداره محترم تلویزیون شمشاد ، به اداره محترم تلویزیون سبا ، به اداره محترم تلویزیون دعوت
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ساعت 2:27  توسط عارف دور اندیش   |